සම්බන්ධන් ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමක් ඉල්ලයි

පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නොමැතිව බලහත්කාරයෙන් බලයේ සිටින රජය පලවා හැරීම සදහා ජාත්‍යන්තර රටවල් මැදිහත් වී කටයුතු කළයුතු යැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානය මෙරට විදේශීය තානාපතිවරුන් මාර්ගයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
Facebook Comments