වසන්ත සේනානායක ආණ්ඩුවට ආයෙත් එයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත සේනානායක මහතා අද (21) පැවති කැබිනට් රැස්වීමට සහභාගී වී තිබේ.
Facebook Comments