නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිට විරුද්ධව නීතීඥවරු පෙළගැසෙති

අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීම සහ පාර්ලිමෙන්තුව විසුරුවා හැරීම ඇතුළු ජනාධිපතිවරයා ගත් ක්‍රියාවන් ව්‍යවස්ථාවට මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුලධර්මයන්ට පටහැනි වුවත් ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාව සාධාරණීය කරමින් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා මාධ්‍ය සාකච්ඡා පැවැත්වීම නීතීඥ සංගමයේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සාමාජිකයින් විශාල පිරිසක් එහි ලේකම් කෞෂශල්‍ය නානායක්කාර මහතාට දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.
Facebook Comments