ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් ලංකාව පහළට

ඡාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ ශ්‍රේණිගත කිරිම් අනුව ශ්‍රී ලංකාව අද (20) සිට තවත් අඩු ශ්‍රේණියකට නම් කර ඇති හෙයින් ණය ගැනීමේ දී වැඩි පොලියක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇතැයි කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පැවසීය.
Facebook Comments