“මගේ දරුවා ගුඩු නොබොන නිසා මට ගැටළුවක් නෑ” ඔබ එසේ සිතනවා විය හැකියි. මේ අපේ රටේ නීතිය කිසිදා සමානව ක්‍රියාත්මක නොවූ අතරම නීතිය මුඳලට යට වී ඇති බව ඔබත් මාත් නිසැකවම දැක තිබෙනවා. අපි අපේ දරුවන් කුඩු ගසන්නේ නැතැයි සිතා මේ ජාතික ගැටළුව මගහරිනවා නම් ඒ අපේ වල අපිම කපාගැනීමකි.අප අද හෙලිකිරීමට යන්නේ කිසිවෙක් කතා […]

Read more