‍ලක්ෂ 120 කට වැඩි හෙරොයින් සමඟ පුද්ගලයෙක් මාට්ටු

රුපියල් ලක්ෂ 120 කට අධික හෙරොයින් තොගයක් සමඟ සැකකරුවෙකු සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
Facebook Comments