හෙරොයින් සමඟ දෙදෙනෙක් තැන් දෙකකින් මාට්ටූ

හෙරොයින් ළඟ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු අඟුලාන ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
Facebook Comments