සේනා දළඹුවා මර්දනයට කෘමිනාශක සහනාධාරයක්

බඩ ඉරිඟු ඇතුළු බෝග වර්ග සියයකට පමණ හානි කළ හැකි දරුණු දළඹු විශේෂයක් වන ‘සේනා’ නැමැති දළඹු විශේෂය මර්දනයට අවශ්‍ය කෘමිනාශක මිලදී ගැනීමට සියයට 50ක කෘමිනාශක සහනාධාරයක් තාවකාලිකව ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තීරණයකර තිබේ.
Facebook Comments