සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටලයක ආහාර විෂවීමකින් 175 දෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරේ

සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටලයක ආහාර විෂවීමෙන් පුද්ගලයින් 175 දෙනෙකු රෝහල් ගතකර තිබෙනවා. එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික පරිසර ආයතනයක් එක්ව සිදුකළ කෘෂි ආහාර හා පශු සම්පත් ප්‍රදර්ශනයකදී ලබාදුන්… Read More
Facebook Comments