ශ්‍රී ලංකාව අවදානම් කලාපයේ ඉදිරියෙන්ම

අවුරුදු 20ක් තිස්සේ රටවල් වලට බලපාන කාලගුණ තත්ත්වයන් ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව 2019 ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකයේ දෙවැනි ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇත.
Facebook Comments