ශ්‍රී ලංකාවට කාලගුණ අවදානමක්

ශ්‍රී ලංකාවට කාලගුණ අවදානමක්  කාලගුණ අවදානම ඉහල රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවට දෙවැනි තැන ගත වූ දශක දෙක තුළ ලෝකයේ විපරීත කාලගුණයෙන් වැඩිම බලපෑමක් ඇති වූ ලෝකයේ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ස්ථානයට නම්… Read More
Facebook Comments