වැඩිම කාලගුණික විපර්යාස ඇති රටවල් අතරින් දෙවනස්ථානය ලංකාවට

වර්ෂ 1998 සිට 2017 දක්වා කාලය තුළ කාලගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් ලෝකයේ වැඩි බලපෑමක් ඇති වූ රටවල් අතර ශ්‍රි ලංකාව දෙවන ස්ථානයට පත්ව තිබේ.
Facebook Comments