වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් මහානාමගෙන් ආරාධනයක්

ශ්‍රී ලාංකික වකුගඩු රෝගීන්ට  සහාය දැක්වීම පිණිස එංගලන්තයේ එස්.එල්.කේ පදනම මඟින් දායාද 2019 නම්න් සංගීත ප්‍රසංගයක් සංවිධානය කර තිබේ.
Facebook Comments