යාන්ඔය ජලාශයේ කොටුවී සිටින වන සතුන් බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමක්

යාන් ඔය හරස්කර හොරොව්පතාන – වාහල්කඩ ප්‍රදේශයේ අලූතින් ඉදිකෙරෙන ජලාශය පිරවීමේදී ඊට යටවන ප්‍රදේශයේ කොටුවී සිටින වන සතුන් බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමක් මේවනවිට ආරම්භ කර තිබෙනවා. හොරොව්පතාන වනජීවී කාර්යාලය,… Read More
Facebook Comments