මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න ඇවිත් කකුල් දෙක අස්සෙන් එළියට ආපු දේ නිසා අයදුම්කරුට සිදුවූ දේ

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න ඇවිත් කකුල් දෙක අස්සෙන් එළියට ආපු දේ නිසා අයදුම්කරුට සිදුවූ දේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට නීතිවිරෝධී ලෙස පිළිතුරු සපයමින් සිටි සිසුවෙක් හා ඊට සහාය දුන් ගුරුවරියක් බලංගොඩ… Read More
Facebook Comments