පාර්ලිමේන්තුවට හෙටත් විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාර්ලිමේන්තුවට හෙට (23) දිනයේත් විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවන බව පොලිසිය පවසයි.
Facebook Comments