තේරීම් කාරක සභාවේ සාමාජික අර්බුදය දුරදිග යන ලකුණු

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට එක් එක් පක්ෂ විසින් පත් කරන සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ මේ වන විට පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් විවිධ අදහස් පළ කරමින් සිටියි.
Facebook Comments