තිදරුපියෙකුගේ මළ සිරුරක් කුඹුරුයායකින් හමුවෙයි

කොළොන්න පොලිස් වසමේ දාපනේ ගරහිංගොඩ කුඹුරුයායක තිබී තිදරුපියෙකුගේ මළ සිරුරක් හමුවී තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ පදිංචි තිස්පස් හැවිරිදි ඔහු ගම්හේවගේ සරත් යන අය වන අතර ප්‍රදේශවාසීන් ඔහුට රුවන් යනුවෙන්… Read More
Facebook Comments