ඩොලර් මිලියන 1500 ක ණය ගෙවීම ගැන සැලසුම්

ලබන වසරේදී ගෙවීමට ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1500 ක ණය වාරිකය ගෙවිය යුත්තේ කෙසේද යන්න මේ වනවිටත් සැලසුම් කර ඇති බව ජාතික ආර්ථික සභාවේ ලේකම්, මහාචාර්ය ලලිත් සමරකෝන් ප්‍රකාශ කළා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ… Read More
Facebook Comments