ජයබහලු පර්යන්තය පුළුල් කිරීමේ කොන්ත්‍රාත් දෙකම චීනයට

කොළඹ වරායේ ජයබහලු පර්යන්තයේ ගැඹුරු නැංඟුරම් පොල ධාරිතාව වැඩිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය චීන වරාය ඉංජිනේරු සමාගම වෙත පිරිනැමීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. වරාය වෙත පැමිණෙන විශාල ප්‍රමාණයේ… Read More
Facebook Comments