ජනපති අමතක කළ පිරිසක් ගැන අකිල කියයි

ජනාධිපතිවරයා පසුගිය කාළය මුළුල්ලේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිය කිරීමෙහි වැඩසටහනක නියැලුණා මිස තමන්ට ඡන්දය දුන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් පවා අමතක කළ බව  එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.
Facebook Comments