චන්ද්‍රිකා මාධ්‍ය මග හැර යයි

පෞද්ගික විශ්වවිද්‍යාලයක සහතික පත් ප්‍රදානෝත්සවය ඊයේ (07) කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදි හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ ප්‍රධානත්යෙන් පැවැත්  විය.
Facebook Comments