ගිනි අවියක් ලඟ තබාගත් අයෙක් සොයා විමර්ශන අරඹයි

බලපත්‍ර නොමැතිව ගිනි අවියක් ලඟ තබාගත් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා උඩුගම පොලීසිය විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.
Facebook Comments