කුඹුරු යායකින් මළ සිරුරක් මතු වෙයි

කොළොන්න පොලිස් වසමේ දාපනේ ගරහිංගොඩ කුඹුරුයායක තිබී තිදරුපියෙකුගේ මළ සිරුරක් හමුවී ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.
Facebook Comments