අටමස්ථානය පෙන්වා වංචා කරලා

අනුරාධපුරයේ පාසලක හතර පංතියේ සිසුන්ට අටමස්ථානය පෙන්වීමට බස් රථ 12ක් සඳහා රු 9000 බැගින් රු 108,000ක් ගෙවා ඇති අතර සිසුන් පන්සීයකගෙන් පමණ රු 500 බැගින් රු 250,000 ක් එකතු කරගෙන ඇත. අමතර වියදම් ලෙස තවත් රු 50000ක් ගියද රු ලක්ෂයක් පමණ හෝ ඊට වැඩි මුඳලක් වංචා වී ඇති බව දෙමාපියන් පවසනවා.
අනුරාධපුරය වැනි ප්‍රදේශයක ගොවිතැනින් හා කුලී වැඩ ආදියෙන් ඉතා වෙහෙස මහංසියෙන් එදිනෙදා ආදායම උපයන අහිංසක දෙමාපියන්ට රු 500 සැලකිය යුතු මුඳලකි. එයටත් වඩා දරුවන්ට යහමඟ කියාදෙන පාසලේ රුපියලක හෝ වංචාවක් වී ඇත්නම් එය බරපතල කාරණාවකි.

දැන් මේ කාරණය සම්බන්දයෙන් පරීකෂණ පවත්වා අවසන්ව ඇති අතර දෙශපාලන රැකවරණ මත එයට විරුද්දව කිසිදු ක්‍රියාමර්ගයක් නොගෙන වග උත්තර කරුවන් නිදැල්ලේ සිටී. ඉදිරි දින කීපය තුල නිසි ක්‍රියාමාරග නොගැනුනහොත් අදාල පුද්ගලයන් හා රැකවර්ණය සලසන අයවලුන් සියලු තොරතුරු ඇතිව හෙලි කිරීමට අප කටයුතු කරන්නෙමු.

Facebook Comments