අකුරණ නගරය ජලයෙන් යටවෙයි

මහනුවර නගරයට ඇඳ හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මේ වන විට අකුරණ නගරය සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවී තිබේ.
Facebook Comments