අනුරාධපුරයේ පාසලක හතර පංතියේ සිසුන්ට අටමස්ථානය පෙන්වීමට බස් රථ 12ක් සඳහා රු 9000 බැගින් රු 108,000ක් ගෙවා ඇති අතර සිසුන් පන්සීයකගෙන් පමණ රු 500 බැගින් රු 250,000 ක් එකතු කරගෙන ඇත. අමතර වියදම් ලෙස තවත් රු 50000ක් ගියද රු ලක්ෂයක් පමණ හෝ ඊට වැඩි මුඳලක් වංචා වී ඇති බව දෙමාපියන් පවසනවා. අනුරාධපුරය වැනි ප්‍රදේශයක ගොවිතැනින් […]

Read more

ජල සම්පත, වනාන්තර හා ජලජ සම්පත් විනාශ කිරීම ත්රස්තවාදයේ රෑපකාරයකි. දිළිඳු ජනතාවට ජලය ලබා ගැනීමට ඇති අවස්ථාව උදුරා ගනිමින් ළිං, ගංගා, වැව්, අමුණු දූෂණය කිරීම මෙන්ම ජලය බෙදා හැරීම පෞද්ගලිකකරණය කිරීමද. ත්රස්තවාදයකි. මෙකී ත්රස්තවාදීන් සැඟවී සිටින්නේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ කඳු සිකරවල ඇති ගුහාවල නොවන අතර, සමහරක් බහුජාතික සමාගමිවල සංස්ථාපිත මණ්ඩලවල හා ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ නිදහස් වෙළද නීතිවලද, […]

Read more