ආචාර්ය නිහාල් ජයවික්‍ර​ම – ආචාර්ය නිහාල් ජයවික්‍ර​ම තමා බලයට පත්වෙන අවස්ථාවේ රටේ පැවති ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සැපයුණු පූර්ණ විධායක බලය […]