රුපියල කඩා වැටී ලංකාවේ ආරථිකය ගිලෙමින් පවතී. පසුගිය මාස තුනක පමණ කාලය තුල රුපියල සීග්‍රයෙන් කඩා වැටුනද ශ්‍රී […]